МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

час. нед. 1. ГОДИНА 2. ГОДИНА
1.СЕМЕСТАР 2.СЕМЕСТАР 3.СЕМЕСТАР 4.СЕМЕСТАР
1 ПРИМЕЊЕНА АЕРОДИНАМИКА
ПРОРАЧУНСКА АЕРОДИНАМИКА
СИСТЕМИ И УПРАВЉАЊЕ ЛЕТЕЛИЦАМА
СТРУЧНА ПРАКСА М - ВАЗ
СТРАНИ СТРУЧНИ ЈЕЗИК (факултативни предмет)
2
3
4
5
6

СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА

ДИНАМИКА ЛЕТА

ВАЗДУХОПЛОВНИ ПРОПУЛЗОРИ

ДИПЛОМСКИ (M.Sc.) РАД
7
8
9
10
11 МЕХАНИКА М
или
МЕХАНИКА ФЛУИДА М

КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛЕТЕЛИЦА

12
13
14
15
16 МЕХАТРОНИКА
или
ТЕРМОДИНАМИКА М
АЕРОДИНАМИКА ВЕЛИКИХ БРЗИНА
ВЕТРОТУРБИНЕ 2
ТЕОРИЈА ОСЦИЛАЦИЈЕ
ТЕХНИКА МЕРЕЊА И СЕНЗОРИ
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
МЕХАТРОНСКИ СИСТЕМИ
ОДРЖАВАЊЕ ЛЕТЕЛИЦА
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И ВАЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
17
18
19
20
21 АВИОНИКА
МАТЕМАТИКА М
ПЕРФОРМАНСЕ ЛЕТЕЛИЦА
САГОРЕВАЊЕ И СИСТЕМИ ЗА ПРОПУЛЗИЈЕ
ТОПЛОТНЕ ТУРБОМАШИНЕ
ХЕЛИКОПТЕРИ
МУЛТИФАЗНА СТРУЈАЊА
АЕРОПЛАСТИЧНОСТ
КОМПЈУТЕРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ СТРУЈНОМЕТРИЧКИХ ПРОЦЕСА И CFD
НАОРУЖАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
НУМЕРИЧКА МЕХАНИКА ФЛУИДА
22
23
24
25